Privacy

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De stad zorgt ervoor dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De stad verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de stedelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De stad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij zorgt de stad voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de stad afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De stad honoreert de rechten van betrokkenen, nl. het recht om persoonsgegevens

  • In te zien

  • Te verbeteren, te wissen of te beperken

  • Over te dragen

  • Bezwaar te maken tegen de verwerking

  • Uw toestemming tot (verdere) verwerking in te trekken.

De verwerkingsverantwoordelijke is stad Genk, Dieplaan 1 te 3600 GENK, te contacteren via info@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

De functionaris voor gegevensverwerking kan je bereiken via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

Je hebt tevens recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.